Polityka Prywatności

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych zagadnień w sklepie tv-support.com. Dlatego chcemy poinformować o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych, od 25 maja 2018 roku będzie stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Marka-S Sp. Z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Królewskiej 65A/1.

Z Administratorem danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: uchwytytv@gmail.com

 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

1.

zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)

2.

prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

3.

sprzedaży produktów usług oferowanych poprzez sklep tv-support.com

4.

prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez sklep tv-support.com, samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami

5.

dochodzenia roszczeń

6.

archiwizacji

7.

udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski

8.

prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

9.

spełniania obowiązku prawnego ciążącego na Marka-S Sp. Z o.o. lub sklepie tv-uchwyty.pl.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być:

1.

udzielona zgoda

2.

niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy

3.

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

4.

niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.

 

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

1.

procesorom w związku ze zleconymi przez sklep tv-uchwyty.pl działaniami – np. prowadzeniem księgowości sklepu

2.

Podmiotom współpracującym oraz kontrahentom – np. Państwa uwagi co do zamówionego produktu mogą być przekazane jego producentowi lub sprzedawcy

3.

firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki do Państwa

4.

kancelariom prawnym, którym sklep tv-support.com zlecił np. prowadzenie postępowania

5.

podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane będą przekazane do państwa trzeciego (np. USA) w związku z prowadzonymi działaniami na FB, Shopify i w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analitics.

 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1.

przepisy prawa, które mogą obligować sklep tv-support.com do przetwarzania danych przez określony czas (np. ustawa o rachunkowości),

2.

okres przez jaki są świadczone usługi, lub jaki wymaga realizacja zamówienia

3.

okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,

4.

okres na jaki została udzielona zgoda

 

Ponadto, informujemy, że mają Państwo prawo do:

1.

żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

2.

sprostowania danych,

3.

żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

4.

usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania,

5.

wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych,

6.

przeniesienia Państwa danych osobowych.

 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Sklep tv-support.com korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany:

1.

profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Chcemy wiedzieć jakie oferty mogą Państwa szczególnie zainteresować, aby nie przegapili Państwo najkorzystniejszych możliwości.

 

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

 

Ponadto pragniemy również potwierdzić prawidłowość statusu wyrażonych zgód. Udzielone zgody oznaczają możliwość otrzymywania, na dotychczasowych zasadach, dostosowanych do Państwa potrzeb informacji marketingowych i ofert dotyczących produktów i świadczonych usług od sklepu tv-support.com i podmiotów trzecich na podany adres e-mail lub numer telefonu, jak również uprawnia do kontaktów telefonicznych. Jeśli Państwo potwierdzają status udzielonych zgód, nie muszą Państwo odpowiadać na tego maila.

 

Jeśli chcą Państwo wycofać udzielone zgody proszę wysłać maila na adres uchwytytv@gmail.com wpisując np. „wycofanie zgód”.

 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub do Biura Obsługi Klienta na skrzynkę uchwytytv@gmail.com.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół tv-uchwyty.pl