SERWISOWANIE I GWARANCJA

Zwroty i reklamacje przez konsumenta

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

 2. Towar podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Towar zwrócony nie może być niekompletny. W przypadku zamówienia zestawu, za Towar uznaje się cały zestaw.

 3. Jeżeli reklamacja lub zwrot dotyczy niezgodności towaru z umową bądż wynika z wadliwości dostarczonego sprzętu koszty przesyłki pokrywa sprzedający.

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone.

 1. W razie skutecznego odstąpienia od umowy, Sprzedawca gwarantuje zwrot kwoty równej cenie Towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 Dni Roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Konsumenta.

 1. Natomiast wszelkie koszty związane z odesłaniem towaru w związku z reklamacją lub zwrotem wynikające z niezadowolenia z nabytego produktu bądż uszkodzenia sprzętu przez kupującego pokrywa Konsument.

 2. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności Towaru z umową, na zasadach i w terminach wynikających z obecnie obowiązujących praw konsumenta - KC.

 3. Reklamacje dotyczące niezgodności zakupionych Towarów z umową należy zgłaszać na adres e-mail biurofundeskcom@gmail.com lub listownie na adres siedziby Sprzedawcy.

 4. Wszelkie reklamacje konsumentów rozpatrywane będą w terminie 14 Dni Roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych Towarów.

 5. Odpowiedż w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub inny podany przez Klienta.

 6. W obu przypadkach prosimy o przysłanie towaru z wypełnionym  oświadczeniem odstąpienia od umowy/reklamacje, paragonem/podpisaną fakturą,ewentualnym opisem uszkodzenia.